Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ.  2483 ณ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดย นายสง่า  ไทยยานนท์  ซึ่งเป็นนายอำเภอสมัยนั้น ทางราชการได้แต่งตั้ง นายจันดา  คำพิทูรย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3