Untitled Document

นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา นางเสฎกา ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาร่วมสืบสานประเพณีไทยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ศรี  วัดดงสว่าง และวัดดงตูม พร้อมปัจจัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์และเวียนเทียนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีไทยและทำความดียึดมั่นในหลักธรรม ศาสนา และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ผู้ชม : 90 คน

ดาวโหลดข้อมูล