Untitled Document

            นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา นางเสฎกา ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57ก ในงวดงานที่ 9-11 โดยนายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง ที่ปรึกษากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวภาวิณี  คณิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุชัญญาลุนาวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ผู้ชม : 80 คน

ดาวโหลดข้อมูล