Untitled Document

            นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา นางเสฎกา ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำ เชิงจริยธรรมตามหลักศีล ๕ ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เกิดความตระหนักและนำหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำหลักศีล 5 มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดความสุขและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อผู้เรียน

ผู้ชม : 85 คน

ดาวโหลดข้อมูล