Untitled Document
ข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ.ข่าวสาร
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
กฎกระทรวง คณะกรรมการ
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..
โหลด : [ 14 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
โหลด : [ 17 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
โหลด : [ 17 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ
โหลด : [ 18 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
โหลด : [ 17 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
โหลด : [ 17 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
โหลด : [ 14 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 17 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-07-03
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
โหลด : [ 20 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โหลด : [ 17 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
โหลด : [ 17 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
แนวทางการแก้ไขกรณีไม่สามารถจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงกรอบอัตรากำลังใหม่
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )