Untitled Document
ผู้บริหาร
  นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ
  ผู้อำนวยการ
 
 
 

  นางรัตติกาล ทะแพงพันธ์
  รองผู้อำนวยการ
 
 
 

เจ้าหน้าที่
  นางสาวศิรินลักษณ์ นนทชาติ
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
 
 

  นายอรุณ สีหาคุณ
  ช่างไม้ 4
 
 
 

ช่วงชั้น อนุบาล
  นางสาวกัญญพัชร มะนัส
  ครู
 
 
 

  นางสาวจุฬารัตน์ เสนานันท์
  ครูผู้ช่วย
 
 
 

  นางอัญชิษฐา สุคนธชาติ
  ครูพี่เลี้ยง
 
 
 

ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  นางสาวรัชดาพร นิละกุล
  ครู
 
 
 

  นางกฤษติกา ถวิลคำ
  ครู
 
 
 

  นายวัฒนา เจริญ
  ครู
 
 
 

  นางสาวศิรดา ธรรมรงค์
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
 
 

ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  นางสมจิตร วังซ้าย
  ครู
 
 
 

  นายภาณุวัฒน์ สายแคน
  ครู
 
 
 

  นางสาวชลธิดา มะลัยคำ
  ครู
 
 
 

  นางสาวนัสชานนท์ สุขวงค์
  ครู
 
 
 

  นางสาวปิยะนุช พุทธิรัก
  ครูพี่เลี้ยง
 
 
 

ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  นางสาวณัฐนิช ฤทธิ์เทพ
  ครู
 
 
 

  นางสาวปัทมาพร พินธะ
  ครู
 
 
 

  นายชัยวัฒน์ สุวรรณประสิทธิ์
  ครู
 
 
 

  นายธนวัฒน์ สุวรรณเหลา
  ครู
 
 
 

  นายนเรศร์ พิลาวัลย์
  ครู
 
 
 

  นางเขมวิกา สลาพิมพ์
  ครู
 
 
 

  นางสาวณัฐนิช ฤทธิ์เทพ
  ครู
 
 
 

  นางสาวสิริวิภา เหมุไทย
  ครู